1. Pengertian rujuk dan talak dalam Islam itu apa sih ?
 2. Apa yang dimaksud dengan rujuk dan talak ?
 3. Apa pengertian rujuk menurut bahasa dan istilah ?
 4. Apa arti kata rujuk dan talak ? Apa itu rujuk dan talak ?
 5. Apa hukum rujuk dan talak ?

Pengertian Rujuk dan Talak Menurut Para Ahli


Definisi rujuk dan talak adalah :

Pengertian rujuk adalah kembalinya suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj’iy. (Pengertian rujuk menurut istilah syara’ oleh Agus Ruswandi, M.Ag : 2015)

Pengertian rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan pernikahan setelah terjadi talak roj’i serta masih dalam masa iddah. Pada dasarnya rujuk tidak memerlukan akad nikah lagi, suami cukup menyatakan niatnya untuk kembali kepada istrinya yang telah diceraikan. Secara garis besar hukum rujuk adalah jaiz atu boleh. (ust. M. Syukron Maksum : 2012)

Pengertian talak dalam islam secara etimologi artinya melepaskan ikatan, yang berasal dari kata ithlaq, yang artinya melepaskan dan meinggalkan. Sedangkan di dalam syariat, pengertian talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan secara seketika (dengan talak ba’in), atau nanti pada talak raj’i, (yakni sesudah masa iddah) dengan lafazh tertentu. (Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim : 2007)

Definisi talak menurut islam adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan memakai lafaz thalaq dan sejenisnya. (Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin) 


Pengertian Rujuk  Dalam Islam

Apa pengertian rujuk dan dasar hukumnya ? Apa pengertian rujuk dan syaratnya ?

Rujuk adalah bersatunya kembali antara suami dan istri yang telah bercerai setelah dilakukan berbagai macam pertimbangan dalam kurun waktu tertentu. Hal-hal yang terdapat dalam hukum rujuk adalah suami yang meminta rujuk, istri yang dirujuk, adanya saksi saat berlangsungnya rujuk, dan adanya ungkapan mengenai rujuk yang akan dilakukan antara suami istri.

Hukum yang terdapat dalam rujuk, antara lain:

 • Mubah adalah sesuai dengan hukum asalnya
 • Sunnah adalah proses yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah retak
 • Makruh adalah rujuk yang akan membawa mudharat dan talak yang lebih bermanfaat
 • Haram adalah suatu peristiwa dimana proses rujuk yang berhasil dilakukan akan membuat salah satu pihak teraniaya. Orang yang sering dianiaya biasanya adalah istri

Beberapa hal yang membuat proses rujuk dinyatakan sah, antara lain:

 • Istri yang telah pernah disetubuhi sebelumnya. Apabila saat menikah kemudian bercerai namun sang suami belum pernah bersetubuh dengan sang istri maka sang suami tidak perlu repot-repot merujuk istrinya
 • Talak yang dijatuhkan bukan merupakan talak tiga
 • Talak terjadi tanpa tebusan. Jika dilakukan dengan tebusan maka istrinya menjadi talak bain dan istrinya tersebut tidak dapat dirujuk kembali
 • Rujuk dilakukan hanya dalam kurun waktu tertentu selama waktu menunggu atau iddah dari adanya pernikahan yang sah. Jika waktu menunggu telah habis, maka sang suami tidak berhak lagi untuk merujuk sang istri

Pengertian Talak Dalam Islam

Apa pengertian talak dan hukumnya ?

Talak adalah pelepasan ikatan pernikahan suami dan istri yang berarti bahwa keduanya resmi untuk bercerai dan memilih untuk menjalani hidup masing-masing. Talak merupakan jalan keluar terakhir apabila dalam kehidupan rumah tangga tidak ada lagi kecocokan yang terjadi antara suami dan istri. Orang-orang yang sah melakukan talak adalah orang yang memang menginginkannya, keinginan ini berasal dari lubuk hati yang pling dalam. Sedangkan talak akan menjadi tidak sah apabila orang tersebut gila, dipaksa, dan dalam keadaan tidur.

Hukum yang terdapat dalam talak, antara lain:

 • Wajib adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang kemungkinan besar sangat jauh dari kata “rujuk” atau “bersatu kembali”. Dalam kasus ini hakim memang akan memutuskan keduanya lebih baik untuk bercerai
 • Sunnat adalah sang suami yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya (menafkahi istri dan anak-anaknya)
 • Haram adalah keadaan menjatuhkan talak pada saat istri sedang haid dan menjatuhkan istri dalam keadaan suci atau telah bersetubuh dengannya
 • Makruh adalah asal dari hukum talak yang sebenarnya

Itulah penjelasan singkat tentang pengertian rujuk dan talak. Semoga kalian bisa menjelaskan pengertian talak dan rujuk dalam islam secara umum ya ! Baca juga pengertian variasi 🙂